ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
อาคาร คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนบริการ
ดูแลทรัพย์สิน โดยบุคลากรมืออาชีพ คณะที่ปรึกษา
ผู้ชำนาญจากหลาก หลายสาขาอาชีพ ด้วยระบบการ
ทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เราบริหารจัดการ
ด้วยความรวดเร็วโดยเทคโนโลยี อันทันสมัยภายใต้
นโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่เรายึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต จริงจัง จริงใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ..

 

 
 

• แจ้งข่าว บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เข้าบริหาร นิติบุคคล อาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 57

• วันที่ 25 มกราคม 2557 บริษัท ยูนิตี้ แมเมจเม้นท์ จำกัด โดยคุณสมวิศิษฐ์ สุนันท์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมจัดพิธีทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2557 และเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม

บริษัท ยูนิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการให้
บริการมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008

    

 

 
Unity management
• ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
  • ผู้จัดการอาคาร
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
  • หัวหน้าช่าง
  • ช่างอาคาร
  • เจ้าหน้าที่การเงิน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ

998/159 Sukhumwit77 SuanLuang Bangkok 10250  TEL. 02-742-1081-8     FAX. 02-742-0170
Copyright © 2013 Unity Management Co., Ltd.